Szereg korzyści i wiele możliwości!

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez CORPORIS SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Piastowska 35 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000241425, NIP: 5472030229, REGON: 240153723 w ramach Serwisu zamieszczonego pod adresem www.pok24.pl oraz udostępnionej aplikacji POK24.

§ 1
Definicje


  Wskazanym poniżej wyrażeniom, pisanym z wielkiej litery, nadaje się następujące znaczenie:
 1. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznała zdolność prawną na rzecz których Operator świadczy Usługę w Systemie Elektronicznym na podstawie zawartej w tymże Systemie Elektronicznym Umowy, który podał wymagane dane potrzebne do rejestracji i komunikacji oraz dokonał płatności za Usługę w Systemie płatności elektronicznych,
 2. Operator – CORPORIS SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Piastowska 35 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000241425, NIP: 5472030229, REGON: 240153723
 3. Umowa – umowa o korzystanie z Usługi zawarta pomiędzy Operatorem a Klientem,
 4. Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, polegająca na udostępnieniu Serwisu i usług za pośrednictwem sieci Internet w ramach opłacanej subskrypcji
 5. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu na rzecz którego świadczone są usługi przez Operatora,
 6. System Elektroniczny – zespół oprogramowania i aplikacji, które umożliwiają Operatorowi komunikację z Klientem oraz realizację Umowy zdalnie, poprzez stronę www, przy użyciu emaila, smsa, lub natywnego komunikatora,
 7. System płatności elektronicznych – zewnętrzny, niezależny od Operatora system elektroniczny, który umożliwia dokonanie zapłaty pieniężnej przez Użytkownika dla Operatora zdalnie, przy użyciu różnych form płatności (np. karta kredytowa, BLIK, przelew bankowy, itp.). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin,
 9. Serwis – całość określonych w Regulaminie usług, działań, stron www., aplikacji oraz wszelkie związane nimi świadczenia i udogodnienia na rzecz Użytkownika, lub Klienta przez Operatora,
 10. Strefa POK – panel dostępny dla Klienta pod adresem strony strefa.pok24.pl lub w aplikacji mobilnej POK24, z której Klient może korzystać po prawidłowym zalogowaniu się.

§ 2
Postanowienia ogólne, zawarcie umowy


 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa i materiałów należą do Operatora.
 2. Użytkownik zawiera Umowę z operatorem poprzez utworzenie konta w Systemie Elektronicznym i podanie danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dokonanie płatności za pomocą Systemu płatności elektronicznych zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Płatność następuje przy użyciu różnych form płatności, tj. karta kredytowa, BLIK, przelew bankowy. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 4. Płatność za Usługę jest rozliczana jako roczna subskrypcja. Brak wniesienia opłaty za kolejny okres skutkuje zablokowaniem niektórych z funkcji w Strefie POK Klienta, przy czym Klient może uzupełnić opłatę w każdym czasie, co spowoduje odblokowanie funkcjonalności Strefy POK.
 5. Wynagrodzenie jest podawane w kwocie brutto, a każdy Klient, który przy pierwszym zapytaniu nie podaje, że działa jako przedsiębiorca lub w imieniu przedsiębiorcy oświadcza tym samym, że działa jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą lub reprezentuje Klienta, który jest przedsiębiorcą ma obowiązek oświadczyć to w pierwszym zapytaniu i jednocześnie podać dane podmiotu odbiorcy usługi wymagane do wystawienia faktury VAT.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z Usług świadczonych przez Operatora w każdym momencie, przy czym opłata jest pobierana z góry i nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem uwzględnionym w par. 7 ust. 3.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Operatora.

§ 3
Zasady świadczenia usług


 1. Operator świadczy usługi odpłatne i nieodpłatne. na rzecz Użytkowników/Klientów zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie.
 2. Operator świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną – dostęp do niektórych funkcjonalności Strefy POK.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne negatywne konsekwencje leżące po stronie Użytkownika/Klienta spowodowane wadliwym działaniem systemu email/telefonu Użytkownika/Klienta, dostępu do Internetu lub wadliwym podaniem przez Klienta danych przy rejestracji.
 4. Operator zastrzega, iż wciąż podejmuje działania mające na celu ulepszanie funkcjonowania Serwisu. W konsekwencji Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w tym do rozbudowywania Serwisu o nowe funkcje, narzędzia i rozwiązania, a także do dostosowywania Serwisu do wymogów powszechnie obowiązującego prawa, nowych standardów technologicznych, wprowadzania modyfikacji organizacyjnych w działaniu Serwisu oraz usuwania zidentyfikowanych niedogodności dla Użytkowników/Klientów lub zagrożeń dla Użtkowników/Klientów lub ich danych. Wymienione prace będą wykonywane w taki sposób, aby wykluczyć lub w największym stopniu zminimalizować uciążliwości dla Użytkowników/Klienta oraz aby nie miały wpływu na realizację Usługi.
 5. Operator nie gwarantuje ciągłej (nieprzerwanej, bezawaryjnej) pracy Serwisu, ani też nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wynikających:
  1. z przyczyn niezawinionych przez Operatora, w szczególności leżących po stronie Użytkownika/Klienta, osób trzecich lub podmiotu odpowiedzialnego za transmisję danych, w tym także z przyczyn wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik/Klient łączy się z Serwisem, lub przekazania danych identyfikacyjnych osobom nieupoważnionym,
  2. z konieczności przeprowadzenia przez Operatora prac konserwacyjnych lub serwisowych,
  3. z działania siły wyższej.
 6. Zakazane jest przesyłanie i publikowanie za pomocą Serwisu treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Ponadto, zabronione jest:
  1. umieszczanie w Serwisie kodu programistycznego, który może zagrażać aplikacji i danym Użytkownika/Klienta, spamu, nieautoryzowanej próby uzyskania danych,
  2. ingerowanie w kod programistyczny Serwisu.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika/Klienta, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usługi i może dochodzić od Klienta stosownego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4
Strefa POK


 1. Strefa POK to element Systemu Elektronicznego, udostępniany przez Operatora pod adresem strony strefa.pok24.pl lub w aplikacji mobilnej POK24 dostępnej w Sklep Play, z której Klient może korzystać po prawidłowym zalogowaniu się.
 2. Klient ma możliwość stworzenia indywidualnego konta. Logowanie się do Strefy POK wymaga każdorazowo podania loginu oraz hasła, bądź nadanego PIN-u.
 3. W Strefie POK Klient ma możliwość m.in.: onione jest:
  1. zapoznania się z informacjami i wiadomościami udostępnionymi przez Serwis,
  2. zadania pytań, nawiązania kontaktu z opiekunem,
  3. zamieszczenia danych odnośnie swoich pojazdów,
  4. dodanie plików z dokumentami pojazdów.
 4. Serwis umożliwia Klientowi dodawanie i przesyłanie danych, plików, tekstu, grafiki lub innych materiałów, które pozostają własnością Klienta do póki znajdują się na koncie w Strefie POK. W razie usunięcia konta i usunięcia tych danych Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 5
Ochrona danych osobowych, cookies


 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator, tj. spółka CORPORIS SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Piastowska 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000241425, NIP: 5472030229, REGON: 240153723.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie https://www.pok24.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Operator wykorzystuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania z Serwisu zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika/Klienta. Stosowanie plików cookies ma celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników/Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu

§ 6
Reklamacje


Użytkownik/Klient może zgłosić Operatorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Operatora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient/Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika/Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7
Odstąpienie od umowy


 1. Klient, który jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 8
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik/Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik/Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Integralną częścią Umowy jest Regulamin. Każdy z Klientów ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed zawarciem Umowy.
 5. Operator ma prawo zmienić Regulamin, przy czym każdy Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.07.2021